කර්මාන්ත රසායනය Part 2

14 වන ඒකකය වන කර්මාන්ත රසායනය ඒකකයේ,

  1. බහු අවයවික
  2. ශාක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

යන කොටස් වලට අදාළ සිද්දාන්ත සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ලෙස මෙම පාඩම් කොටස සකසා ඇත. සිසුන්ගේ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම පාඩම් කොටස් ඉක්මනින් ලබාදීම සඳහා අප revision පන්තියේ අදාල පාඩම් වලට අදාල සංස්කරණය නොකල වීඩියෝ මෙම පාඩම් මාලවට ඇතුලත් කර ඇත. මෙම පාඩම් නැරඹීමට මාසයක කාලයක් ලැබෙනු ඇත.

රු1,000.00

Seats Available 💺⚠️