කර්මාන්ත රසායනය Part 1

14 වන ඒකකය වන කර්මාන්ත රසායනය ඒකකයේ,

  1. Mg නිෂ්පාදනය
  2. NaOH නිෂ්පාදනය
  3. සබන් නිෂ්පාදනය
  4. Na2CO3 නිෂ්පාදනය
  5. NH3 නිෂ්පාදනය
  6. HNO3 නිෂ්පාදනය
  7. H2SO4 නිෂ්පාදනය
  8. Fe නිෂ්පාදනය
  9. TiO2 නිෂ්පාදනය

යන කොටස් වලට අදාළ සිද්දාන්ත සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ලෙස මෙම පාඩම් කොටස සකසා ඇත. සිසුන්ගේ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම පාඩම් කොටස් ඉක්මනින් ලබාදීම සඳහා අප revision පන්තියේ අදාල පාඩම් වලට අදාල සංස්කරණය නොකල වීඩියෝ මෙම පාඩම් මාලවට ඇතුලත් කර ඇත. මෙම පාඩම් නැරඹීමට මාසයක කාලයක් ලැබෙනු ඇත.

රු1,500.00

Seats Available 💺⚠️