/ / / අකාබනික රසායනය P ගොනුව

අකාබනික රසායනය P ගොනුව

උසස්පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලකුණු 20 – 24 අතර ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන, විෂය නිර්දේශයේ එන 6 වන ඒකකය වන අකාබනික රසායනය පාඩමේ P ගොනුවට අදාලව විභාගයට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි සකස් කර ඇති පාඨමාලාවකි. සිද්ධාන්ත හා පුණරීක්ෂණ යන ඕනෑ ම පන්තියක සිසුවෙකුට ගැලපෙන පරිදි සකස්කර ඇති අතර මුල සිට සරලව අරඹා ඉතා ගැඹුරු සිද්ධාන්ත දක්වා ක්‍රමානුකූලව ඉගැන්වීම සිදු කෙරෙන බැවින් සහ ඕනෑ ම මට්ටමක සිසුවෙකුට මෙම පාඨමාලාව යෝග්‍ය වනු ඇත. මෙම පාඩම් නැරඹීමට මාසයක කාලයක් ලැබෙනු ඇත.

රු2,000.00

Seats Available 💺⚠️