පුණරීක්ෂණ පන්තියට පමණක් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා මෙම මාසයට අදාල පාඩම් සඳහා සහභාගී වීමට පහතින් මෙම පන්තිය මිලදීගන්න.

Question Based Training – October

රු1,500.00
1 month of access