🛑 කාබනික රසායනය පාඨමාලාවෙහි ඇල්කේන, අල්කීන, ඇල්කයින, බෙන්සීන්, අල්කයිල් හේලයිඩ, ග්‍රිනාඩ, මද්‍යසාර, ෆිනොල් යන කොටස් සියල්ලෙහි සිද්දාන්ත පුර්ණ වශයෙන් මෙහිදී ආවරණය වේ

කාබනික රසායනය – Part 1

රු2,000.00
1 month of access