නොවැම්බර් මාසයේ පුණරීක්ෂණ පන්තියේ සජීවීව zoom ඔස්සේ සාක්ච්ඡාකළ පාඩම් කොට්ස් එක් කිරීමෙන් මෙම පාඩමට අදාල වීඩියෝ මාලාව සකස්කර ඇත.

2021 Revision – Unit 4 (පදාර්ථයේ වායුමය අවස්ථාව)

රු1,500.00
1 month of access