අපගේ පුනරීක්ෂණ පන්තියේ සියලුම දැනුවත් කිරීම් සිදුකෙරෙන Telegram Channel එක හා පහතින් සම්බන්ධ වන්න.

අපගේ පුනරීක්ෂණ පන්තියේ සාකච්ඡා කිරීම් සිදුවන Telegram සමූහය හා පහතින් සම්බන්ධ වන්න.

2022 Rapid Revision – Tutes (November)

2022 Rapid Revision (Live)   

13 කාණ්ඩය – Study Pack

This section does not have any lessons.

14 කාණ්ඩය – Study Pack

This section does not have any lessons.

15 කාණ්ඩය – Study Pack

This section does not have any lessons.

16 කාණ්ඩය – Study Pack