පුණරීක්ෂණ පන්තියට පමණක් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා මෙම මාසයට අදාල පාඩම් සඳහා සහභාගී වීමට පහතින් මෙම පන්තිය මිලදීගන්න.

2022 General Revision Class | Past Lessons – April

රු1,500.00
1 month of access

මෙය මිලදී ගැනීමෙන් අදාළ පන්තිය සඳහා මාසයක අධ්‍යයන කාලයක් ඔබට ලැබේ.