අපගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියේ සියලුම දැනුවත් කිරීම් සිදුකෙරෙන Telegram Channel එක හා පහතින් සම්බන්ධ වන්න.

ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය සම්බන්ධව ඔබට මතුවන ගැටලු විමසීමට පහතින් අපගේ Paper Class Hotline අංශය හා සම්බන්ධ වන්න.