2021 පුණරීක්ෂණ පන්තියේ සාකච්ඡා කල ආවර්තීය විචලන කොටස අධ්‍යනය කිරීමට අවශ්‍ය සිසුන් පහතින් මෙම පන්තිය මිලදී ගන්න. (පුණරීක්ෂණ පන්තියට අලුතින් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇති අතර වෙනත් සිසුවෙකුට වුව ද සියළු සිද්ධාන්ත හා ගැටලු විසඳීම් සහිතව ආවරණය කරගැනීමට මෙය යෝග්‍ය වේ.)

Unit 1 (ආවර්තිතා වගුව හා එහි විචලන)

රු1,000.00
1 month of access