2021 පුණරීක්ෂණ පන්තියේ කාබනික රසායනය පාඩමේ අප්‍රේල් මාසයේ සාකච්ඡා කල කොටස් අධ්‍යනය කිරීමට අවශ්‍ය සිසුන් පහතින් මෙම පන්තිය මිලදී ගන්න. (පුණරීක්ෂණ පන්තියට අලුතින් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇති අතර වෙනත් සිසුවෙකුට වුව ද කාබනික රසායනය පාඩම සියළු සිද්ධාන්ත හා ගැටලු විසඳීම් සහිතව ආවරණය කරගැනීමට මෙය යෝග්‍ය වේ.)

මෙම පාඨමාලාවෙන් ආවරණය වන කොටස්

  • Organic Day 5 – ඇල්කේන් හැලජනීකරණ යාන්ත්‍රණය හා ඇල්කයිල් හේලයිඩ වල ප්‍රතික්‍රියා
  • Organic Day 6 – ඇල්කයිල් හේලයිඩ වල ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ හා ග්‍රීනාඩ් ප්‍රතිකාරකය
  • Organic Day 7 -ග්‍රීනාඩ් ආශ්‍රිත පරිවර්තන

2021 Revision Organic – April

රු750.00
1 month of access