පුණරීක්ෂණ පන්තියට පමණක් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා සැප්තැම්බර් මාසයට අදාල පාඩම් සඳහා සහභාගී වීමට පහතින් මෙම පන්තිය මිලදීගන්න.