පුණරීක්ෂණ පන්තියට පමණක් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා ජුනි මාසයට අදාල පාඩම් සඳහා සහභාගී වීමට පහතින් මෙම පන්තිය මිලදීගන්න.

රසායනික සමතුළිතතාවය (Ksp)

රු1,000.00
1 month of access