2021 පුණරීක්ෂණ පන්තියේ pH පාඩමේ අප්‍රේල් මාසයේ සාකච්ඡා කල කොටස් අධ්‍යනය කිරීමට අවශ්‍ය සිසුන් පහතින් මෙම පන්තිය මිලදී ගන්න. (පුණරීක්ෂණ පන්තියට අලුතින් සහභාගී වන සිසුන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇති අතර වෙනත් සිසුවෙකුට වුව ද pH පාඩම සියළු සිද්ධාන්ත හා ගැටලු විසඳීම් සහිතව ආවරණය කරගැනීමට මෙය යෝග්‍ය වේ.)

2021 Revision pH – April

රු750.00
1 month of access