රසායනික සමතුළිතතාවය (Kp/Kc) අදාළ සියලු සිද්ධාන්ත, ගැටලු හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ද ආවරණය වන ලෙසට මෙම පාඩම් මාලාව සකසා ඇත.

රසායනික සමතුළිතතාවය (Kp/Kc)

රු1,500.00
1 month of access