11 වන ඒකකය වන චාලක රසායනයට අදාළ සියලු සිද්ධාන්ත, ගැටලු හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ද ආවරණය වන ලෙසට මෙම පාඩම් මාලාව සකසා ඇත.

චාලක රසායනය

රු2,000.00
1 month of access