14 වන ඒකකය වන කර්මාන්ත රසායනය ඒකකයේ,

  1. ස්පර්ශ ක්‍රමය (H2SO4 නිෂ්පාදනය)
  2. Fe නිෂ්පාදනය
  3. TiO2 නිෂ්පාදනය

යන කොටස් වලට අදාළ සිද්දාන්ත සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ලෙස මෙම පාඩම් කොටස සකසා ඇත.