14 වන ඒකකය වන කර්මාන්ත රසායනය ඒකකයේ,

  1. Mg නිෂ්පාදනය
  2. NaOH නිෂ්පාදනය
  3. සබන් නිෂ්පාදනය
  4. HNO3 නිෂ්පාදනය
  5. NH3 නිෂ්පාදනය
  6. සෝල්වේ ක්‍රමය (Na2CO3 නිෂ්පාදනය)

යන කොටස් වලට අදාළ සිද්දාන්ත සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ලෙස මෙම පාඩම් කොටස සකසා ඇත.