අප පන්තිය පිළිබඳව 2021A/L සිසුන්ගේ අදහස්...

මෙහි දැක්වෙන්නේ අදහස් දැක්වීම් දහසකට අධික ප්‍රමාණයකින් අහඹු ලෙස තෝරාගත් කිහිපයක් පමණක් වන බව සලකන්න.