පහතින් ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය download කරගත හැක. 

තමාට පහසු පැය 2යි මිනිත්තු 20ක් ඇතුලත ප්‍රශ්න පත්‍රය සිදුකර අවසන් කර විනාඩි 15ක කාලයක් ඇතුලත තමාගේ පිළිතුරු පත්‍රය scan කර pdf එකක් ලෙස සකස් කර පහතින් upload කරනන්න. Upload කිරීමට පෙර අනිවර්යයෙන්ම පිළිතුරු පත්‍රයේ pdf එකේ file name එක පහළින් දක්වා ඇති ආකාරයට නිවැරදිව rename කරන්න.

Essay පත්‍රයේ pdf එක rename කළ යුතු ආකාරය

ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතු කිරීමේදී හා rank කිරීමේදී ඇති විය හැකි ගැටලු අවම වීම සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර rename කිරීමට කේතන ක්‍රමයක් ලෙස ඉහත උදාහරණය ලෙසට එවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ pdf rename කල යුතුවේ.

  1. ප්‍රථමයෙන්ම ADයන අකුරු දෙක යෙදිය යුතුය.
  2. ඉන් පසු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අංකය ඉලක්කම් දෙකක් මගින් යෙදිය යුතුය. (සිදුකරණුයේ 4 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය නම් එය 04 ලෙස විය යුතුය)
  3. ඉන්පසු තමන්ගේ ඇතුලත්වීමේ අංකය (index Number) යෙදිය යුතුය 

🛑 මෙම rename කිරීමේ කිසිදු space එකක් නොතැබිය යුතුය.

🛑 නිවැරදි ආකාරයට rename කර අදාල කාලය තුල අප වෙත එවන ( upload කිරීම හෝ telegram වෙත එවීම මගින්) පමණක් rank වනු ඇත.

🛑 මේ වන විට register වී ඇති සියලුම සිසුන්ට index numbers ලබාදී ඇති අතර ඔබට එය ලැබී නොමැති නම් telegram hotline එකට ඔබගේ ගැටලුව යොමු කරන්න.