පහතින් ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය download කරගත හැක. 

පහතින් ප්‍රශ්න පත්‍රය ලිවීම අධීක්ෂණය වන zoom session එකට join වන්න.

ප්‍රශ්න පත්‍රය අවසන් කර විනාඩි 15ක කාලයක් ඇතුලත තමාගේ පිළිතුරු පත්‍රය පහතින් upload කරනන්න. (ප්‍රමාද වී submit කරන පිළිතුරු පත්‍ර බාරගැනීමක් සිදු නොවේ.)