ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්බන්ද යම් ගැටළුවක් වේ නම් එය අවසන් වන වෙලාවට පළමුව Hotline එක වෙත දන්වන්න.

ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මාධ්‍යය පහලින් තෝරන්න. 

ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මාධ්‍යය පහලින් තෝරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රය කළු වී නොපෙනී තිබුණහොත් full screen ආකාරය යොදාගන්න