අලුතින් පන්තිවලට ඇතුලත් වීම හෝ වෙනත් යමක් සම්බන්ධව ඔබට මතුවන ගැටලු විමසීමට පහතින් අපගේ telegram hotline අංශය සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

Free Lessons

අප විසින් ඔබ වෙත නොමිලේ අධ්‍යනය කිරීමට ලබා දී ඇති පාඩම් කොටස් සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න

Student Portal

ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට හෝ නොමිලේ අලුතින් ගිණුමක් සකස් කරගැනීමට පහතින් Student Portal එක වෙත පිවිසෙන්න

About Classes

අපගේ පන්ති පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න

Plan For Next Month - December

2021 A/L

General Revision


 • Inorganic Speed Revise
 • ශක්ති විද්‍යාව Speed Revise
 • රසායනික සමතුලිතතාවය Speed Revise
 • Question-Based Training

Final Revision


 • Question-Based Training
 • F 2 A Plan
 • රසායනික සමතුලිතතාවය
 • කලාප සමතුලිතතාවය

Final Paper Class


 • සෑම සතියකම පැය 5ක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කාලරාමු තුළ සිදු කරවීම, පරික්ෂාකර ලකුණු ලබාදීම, Rank කිරීම හා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම සිදු වේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා – https://youtu.be/AbsJSYiPdPM

2022 A/L

Early Revision


 • අකාබනික රසායනය p ගොනුව
 • රසායනික ගණනය කිරීම්

Theory Class


 • රසායනික සමතුලිතතාවය 
 • Inorganic Speed Revise
 • ශක්ති විද්‍යාව Speed Revise

Paper Class


 • සෑම සතියකම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කාලරාමු තුළ සිදු කරවීම, පරික්ෂාකර ලකුණු ලබාදීම, Rank කිරීම හා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම සිදු වේ.

2023 A/L

Theory Class


 • ද්විතියීක අන්තර්ක්‍රියා හා දැලිස්
 • Unit 1,2,3 Past Papers Discussion

Speed Coverup for New Students


 • රසායනික ගණනය කිරීම්

2021 උසස් පෙළ විභාගයට තව දින

ගුරුවරයා පිළිබඳව
 • 2017 උසස්පෙළ විභාගයෙන් ජීව විද්‍යා අංශයෙන් දිවයිනේ සිව්වන ස්ථානය (කොළඹ දිස්ත්‍රික් දෙවන ස්ථානය) හිමි කරගත් අතර දැනට කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය හදාරයි.
 • නිවැරදි විෂය දැනුම, විෂය කරුණු පැහැදිලි කිරීමට ඇති හැකියාව සහ උසස්පෙළ විභාගය පිළිබඳව ඇති සමීප අත්දැකීම් යන කරුණු හේතුවෙන් ඉතාම කෙටි කාලයකින් ළමුන් අතර ජනප්‍රියත්වයට පත්වී ඇති අතර වසර 2ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ දිවයිනේ 2,4,9 ඇතුළුව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයින් 3ක්, දෙවනියන් 3ක් හා තෙවනියෙක් සමඟ ඉහළ ප්‍රතිඵල (65% කට වැඩි A, B ප්‍රතිශතයක් හා 100%ක සමත් ප්‍රතිශතයක්) වාර්තාකර ඇත.