අලුතින් පන්තිවලට ඇතුලත් වීම හෝ වෙනත් යමක් සම්බන්ධව ඔබට මතුවන ගැටලු විමසීමට පහතින් අපගේ telegram hotline අංශය සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

Our Classes and Instructing Team

Free Lessons

අප විසින් ඔබ වෙත නොමිලේ අධ්‍යනය කිරීමට ලබා දී ඇති පාඩම් කොටස් සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න

Student Portal

ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට හෝ නොමිලේ අලුතින් ගිණුමක් සකස් කරගැනීමට පහතින් Student Portal එක වෙත පිවිසෙන්න

About Classes

අපගේ පන්ති පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න

පසුගිය සතිවල ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ඉහළම ලකුණු ලබාගත් සිසුන්

2022 A/L
2023 A/L
ගුරුවරයා පිළිබඳව
  • 2017 උසස්පෙළ විභාගයෙන් ජීව විද්‍යා අංශයෙන් දිවයිනේ සිව්වන ස්ථානය (කොළඹ දිස්ත්‍රික් දෙවන ස්ථානය) හිමි කරගත් අතර දැනට කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය හදාරයි.
  • නිවැරදි විෂය දැනුම, විෂය කරුණු පැහැදිලි කිරීමට ඇති හැකියාව සහ උසස්පෙළ විභාගය පිළිබඳව ඇති සමීප අත්දැකීම් යන කරුණු හේතුවෙන් ඉතාම කෙටි කාලයකින් ළමුන් අතර ජනප්‍රියත්වයට පත්වී ඇති අතර වසර 2ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ දිවයිනේ 2,4,9 ඇතුළුව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයින් 3ක්, දෙවනියන් 3ක් හා තෙවනියෙක් සමඟ ඉහළ ප්‍රතිඵල (65% කට වැඩි A, B ප්‍රතිශතයක් හා 100%ක සමත් ප්‍රතිශතයක්) වාර්තාකර ඇත.