අලුතින් පන්තිවලට ඇතුලත් වීම හෝ වෙනත් යමක් සම්බන්ධව ඔබට මතුවන ගැටලු විමසීමට පහතින් අපගේ telegram hotline අංශය සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

Our Classes and Instructing Team

Free Lessons

අප විසින් ඔබ වෙත නොමිලේ අධ්‍යනය කිරීමට ලබා දී ඇති පාඩම් කොටස් සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න

Student Portal

ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට හෝ නොමිලේ අලුතින් ගිණුමක් සකස් කරගැනීමට පහතින් Student Portal එක වෙත පිවිසෙන්න

About Classes

අපගේ පන්ති පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න

පසුගිය සතිවල ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ඉහළම ලකුණු ලබාගත් සිසුන්

2022 A/L
2023 A/L
ගුරුවරයා පිළිබඳව